Η Εταιρία ESSENZA – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ”  έχει καθιερώσει ως υποχρέωση της την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων ασφάλειας για όλα τα προϊόντα της.  Τα πρότυπα αυτά ικανοποιούν τις αρχές και τις απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών και πρακτικών με προσανατολισμό και στόχο την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των τροφίμων, την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ των πελατών και δευτερευόντως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών έχουν αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), που διασφαλίζει ότι μόνο τα αποδεκτά προϊόντα από άποψη ασφάλειας, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των εκάστοτε πελατών, διατίθενται στην αγορά.

Η παραλαβή προϊόντων αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις προσυμφωνημένες προδιαγραφές ασφάλειας, η χρήση των πλέον προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων για την αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση προϊόντων, η ολοκληρωμένη και η εκτέλεση κάθε εργασίας σωστά από την αρχή και η έγκαιρη και ασφαλής παράδοση των προϊόντων είναι αρχές που διέπουν κάθε δραστηριότητα της εταιρίας.

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει ορίσει τους σκοπούς, τους στόχους και την δέσμευση της στην ασφάλεια.  Οι επιμέρους στόχοι της Εταιρίας ως προς την ασφάλεια είναι:

  • Ολική εξάλειψη των αποκλίσεων από τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
  • Μηδενική απόκλιση από τα νόμιμα όρια σε αναλύσεις προϊόντων
  • Τήρηση συνθηκών υγιεινής

Η Διοίκηση, τα στελέχη και όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία τηρούν την προκαθορισμένη Πολιτική Ασφάλειας της εταιρίας και προωθούν κάθε ενέργεια που προάγει και συντηρεί την ασφάλεια των προϊόντων.

Η ανώτατη Διοίκηση της Εταιρίας:

  • Παρέχει επαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση στο προσωπικό για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους
  • Παρέχει επαρκείς πόρους για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και την επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ
  • Συντηρεί ευχάριστο κλίμα ανάμεσα στην εταιρία, τους εργαζόμενους και το εργασιακό περιβάλλον
  • Διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία:
  • με προμηθευτές και πελάτες ειδικότερα για πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα.
  • Με αρμόδιες αρχές και άλλους οργανισμούς που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεαστούν από την αποτελεσματικότητα ή την επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ

Με εκτίμηση,